Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ sáu, 30/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 37

Tháng 8 - 2019

1. Luật trẻ em số 102/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017;

luat_tre_em_so_102-2016-qh13_148202016.doc

2. Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

luat_bhyt-25-2008-qh12_148202016.DOC

3. Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trong đầu năm học 2017-2018;

luat_so_46-2014-qh13_148202016.pdf

4. Kế hoạch số 1087/KH-PGDĐT-BD ngày 27/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2019-2020.

ke_hoach_bdtx_-1087-_pgddt-bd_148202016.doc

5. Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh Tiểu học.

tt22-bgddt_148202016.doc

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88