Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ tư, 26/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 49

Tháng 2 - 2020

1. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.

chi_thi_so_10_13820209.pdf

 2. Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

quyet_dinh_so_7_13820209.pdf

3. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

chi_thi_so_8_13820209.pdf

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88