Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ ba, 31/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 51

Tháng 3 - 2020

1. Công văn số: 224/GDĐT-VP ngày 03/3/2020 Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới.

cong_van_so_224_13820209.doc

2. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

chi_thi_so_15_13820209.pdf

3. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

chi_thi_so_16_13820209.pdf

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định công tác văn thư.

nghi_dinh_so_30_13820209.pdf

5. Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

nghi_quyet_17-2019_13820209.doc

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88