Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ tư, 29/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 41

Tháng 4 - 2020

1. Công văn số: 384/GDĐT-VP ngày 27/4/2020 Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới.

cong_van_so_384_13820209.doc

2. Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19.

quyet_dinh_so_447_13820209.pdf

3. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

chi_thi_so_19_13820209.pdf

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87