Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!
Thứ ba, 30/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 68

Tháng 6 - 2020

1. Công văn số: 717/GDĐT-VP ngày 30/6/2020 Về hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới.

cong_van_so_717_13820209.doc

2. Nghị quyết số 954/2Ọ20/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

nghi_quyet_954_13820209.pdf

3. Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

quyet_dinh_809_13820209.pdf

4. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm, biên chế công chức.

nghi_dinh_so_62_13820209.pdf

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87